Loading…
avatar for Daisuke Masaki

Daisuke Masaki

Yahoo! JAPAN
Storage Engineer - Yahoo! Japan
Daisuke Masaki is Storage Engineer with Yahoo! Japan. Yahoo! Japan provides largest potal site in Japan.
Daisuke has worked for 3 years at Yahoo! Japan.