Loading…
avatar for Liu Jun Wei

Liu Jun Wei

China Mobile (Suzhou) Software Technology Co., Ltd.
No.78, Keling Road, Suzhou Science & Technology Tower, Hi-Tech Area, Suzhou City, Jiangsu Province, ChinaSuzhou Science
Liu Junwei, master, graduated from University of Science and Technology of China, Suzhou, China Mobile Development Center R&D Director of China Mobile suzhou Development Center.